Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – ADDAR

addar-prostejov

Služba Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi je financována v rámci Individuálních projektů. Na tyto projekty je poskytována finanční podpora EU. Cílem projektu je zajistit fungování služeb sociální prevence Azylové domy na Prostějovsku v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Realizací projektu bude dosaženo stabilní zajištění poskytování služby. Projekt vytvoří podmínky pro prevenci soc. vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených soc. vyloučením. Projektové aktivity zajistí dostupnost soc. služby azylové domy a poskytování sociální služby podle předmětu uzavřené smlouvy.

 

Dle Zákona o sociálních službách § 57, poskytuje Azylové centrum Prostějov sociální službu azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi. Tato pobytová služba je určena pro osamělé rodiče (18-64 let) s dětmi, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům je provozován v jedné budově s deseti bytovými jednotkami. Kapacita je 10 rodičů a max. 30 dětí.

 

Služba sociální prevence azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí služby. Rodiče a děti bydlí v samostatných vybavených bytových jednotkách, kde je zajištěno dostatečné soukromí a jsou zajištěny velmi dobré podmínky pro dočasné bydlení. Sociální služba je poskytována v rámci nepřetržitého provozu.

Velkým přínosem je sociální pracovník, který pracuje s klienty po dobu jejich pobytu v azylovém domě, pomáhá řešit jejich sociální situaci a záležitosti v rámci individuálních plánů.

Pro rodiče i děti jsou v rámci čerpání služby organizovány skupinové aktivity, které jsou zaměřeny také na zvyšování sociálních dovednosti a orientaci v sociálním systému. Výběrem témat těchto aktivit se snažíme reagovat na konkrétní potřeby a zájem klientů a dětí. Klienti mají také možnost využít bezplatného právního a psychologického poradenství.

 

Cílovou skupinu tvoří osamělí rodiče s dětmi, kteří přišli o bydlení.

Věková struktura cílové skupiny dle rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje:

– děti kojeneckého věku (do 1 roku),

– děti předškolního věku (1-6 let),

– mladší děti (7-10 let),

– starší děti (11-15 let),

– dorost (16-18 let),

– mladší dospělí (19-26),

– dospělí (27-64 let).

Služba je poskytována osamělým rodičům s dětmi, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Přednostně je tato služba poskytována klientům z Prostějova a okolí. Pokud není naplněna kapacita, umožníme poskytování služby klientům z celé ČR, ale pouze dle kapacitních možností, ubytování cizinců se řídí § 4 zákona č. 108/2006 Sb. O poskytnutí služby rozhoduje ředitel Azylového centra. S klienty je vždy sepsána Smlouva o poskytování služby sociální prevence.

Kontakt

Pro službu ADDAR – tel: 774 725 702
Sociální pracovník – tel: 774 725 701

Cena

Cena: 2900 Kč/osoba/ měsíc (v měsíci únoru 2800) – rodič, 1400/osoba/měsíc – dítě – nájem pak tvoří součet položek dle osob – v případě, že jste registrovaní na ÚP, vzniká ve většině případů nárok na proplácení bydlení

 

 

Posláním služby sociální prevence azylový dům je poskytnout pomoc pro osamělé rodiče s dětmi a tím zajistit podmínky pro uspokojení základních lidských potřeb jako je ubytování, hygiena a základní informace o sociálních službách, což přispívá k řešení aktuální nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení.

Cílem pomoci je kromě zajištění základních lidských potřeb /spánek, hygiena, teplo, bezpečí, zázemí/ pomoci našim klientům překlenout toto svízelné životní období a vrátit se do běžného života, podporovat klienty, aby byly schopni samostatně řešit své problémy a jejich závislost na sociální pomoci byla minimální, podporovat klienty k postupnému začleňování, které vede až k samostatnosti, motivace a aktivní zapojení klientů při řešení své situace. Naším cílem je, aby se minimálně polovina klientů během jednoho roku vrátila do běžného života. Sekundárním cílem je snížení zdravotních a sociálních rizik, která přináší způsob jejich života.

Anotace projektu ke stažení: zde