Děkujeme statutárnímu městu Prostějov za pomoc a podporu

 

 

 

 

Děkujeme pojišťovně Kooperativa, a.s. za organizaci sbírky ve svých pobočkách a předání těchto věcí maminkám a dětem v našem azylovém domě. Moc nás to všechny potěšilo.

 

 

 

koop www

 

 

Děkujeme Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Statutárnímu městu Prostějov, politickým stranám i jednotlivcům za zásobení ac ochrannými pomůckami a desinfekčními prostředky.  

 

 

 

Děkujeme firmě USU Software, s.r.o. za finanční dar ve výši 13 600 Kč, který věnovala na pomoc potřebným v souvislosti s korona krizí.

Dar bude využit k danému účelu.

 

 

 

Darujte nocleh

 

I malá částka pomůže. Peníze budou beze zbytku využity pro ty, kteří aktuálně nemají na úhradu služby noclehárna.

číslo účtu: 86-7332050217 /0100

prosíme vždy uvádějte variabilní symbol 777

Kdokoli může nyní poslat peníze na účet organizace či zaplatit osobně na adrese Určická 101 libovolnou částku od 55 Kč a výše.

Množí se případy, kdy k nám přijdou lidé se žádostí o ubytování a momentálně nemají žádnou hotovost nebo třeba čekají na vyřízení dávek či důchodu. První noc je u nás sice zdarma, ale tyto úkony trvají zpravidla déle. Právě těmto lidem nyní můžete pomoci.

Příspěvky jsou vedeny jako dar a jsou plně využity pouze pro výše zmíněný účel. Na přání dárce jej můžeme o využití jeho konkrétního příspěvku informovat.

Děkujeme za pomoc lidem v nouzi.

 

Dne 18. 5. 2019 proběhla Národní potravinová sbírka, do které se již třetím rokem zapojilo Azylové centrum o.p.s. jako jediný poskytovatel sociálních služeb na Prostějovsku.

Nemalé úsilí přineslo velmi potěšující výsledky, vybralo se 492,5 kg potravin a 125,5 kg drogerie.

Tímto chci poděkovat dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomáhali ve svém volném čase a především všem dárcům za ochotu pomoci. Sbírka byla zaměřena pro maminky s dětmi z našeho azylového domu a tam také tyto potraviny budou rozděleny.

nps1

 

 

 

 

Potravinová a materiální pomoc v Azylovém centru

(více v Aktuálních informacích)

 

Možnost darování věcí Azylovému centru

(více v Aktuálních informacích a kontaktech)

 

 

Služby Azylový dům pro muže a ženy a Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi jsou financovány v rámci Individuálních projektů. Na tyto projekty je poskytována finanční podpora EU.

Více v sekci dokumenty – anotace projektu

 

 

 

Projekt provozu Azylového centra je realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.

Více v sekci partneři

 

Poslání a cíle GIVT_banner_full

logo-azylove-centrumPoslání organizace:

Služby sociální prevence poskytované v Azylovém centru Prostějov poskytují terénní, ambulantní či pobytovou sociální službu osobám (ženám, mužům a osamělým rodičům s dětmi) v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Jedná se o sociální služby, poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc těmto osobám. Provoz těchto služeb je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení / záchytná stanice, psychiatrická léčebna, domov důchodců, zdravotnická zařízení apod./

Sociální služby v širším hledisku usilují o pomoc osobám, které se ocitli ve složité sociální situaci, z tohoto hlediska jim v první fázi zajišťujeme možnost ubytování či zajištění přístřeší a základní životní potřeby a dále formou sociální práce pomoc při jejich integraci do běžného života. K tomuto cíli se snažíme klienty motivovat.

Cíle poskytovaných služeb:

Cílem poskytovaných sociálních služeb je naplňovat své poslání nabídkou a realizací dostupných, vysoce kvalifikovaných a odborných služeb. Tyto služby poskytují pomoc lidem bez přístřeší, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Cílem je pomoci těmto lidem zabezpečit možnost využití hygienického zařízení, zajištění základních životních potřeb včetně zajištění přístřeší a poskytnutí sociálního poradenství.

Cílem poskytovaných služeb je také podporovat rozvoj stávající soběstačnosti klientů a jejich schopností a umožnění návratu k běžnému způsobu života s co nejmenší mírou závislosti na těchto či jiných sociálních službách. Sociální služby provozované v Azylovém centru Prostějov se svojí činností významně podílí na resocializaci této skupiny obyvatel a snížení rizik spojených s bezdomovectvím.

Poslání a cíle služeb jsou organizací vnímány a stanoveny jako veřejný závazek. Tento závazek je určující pro postupy při poskytování sociálních služeb a odborných činností a pro veškerou další činnost organizace.

Veřejným závazkem rozumíme poskytování služeb na profesionální úrovni ve prospěch klientů a k zajištění jejich potřeb. Je zveřejněn na všech informačních materiálech a prostředcích schválených vedením organizace.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby bez přístřeší. Služby Azylového centra jsou poskytovány mužům i ženám, osamělým rodičům s dětmi, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Věkové složení:

  • týká se všech věkových skupin, nejnižší věková hranice je 18 let, maximální věková hranice je 80 let
  • u služby ADDAR je věková hranice rodičů 18 – 64let, u dětí není omezena

Sociální práce a poradenství

Sociální poradenství je poskytováno všem klientům Azylového centra. Poskytujeme klientům potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace a také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Klienti mají také možnost zprostředkování bezplatného psychologického a právního poradenství. Nedílnou součástí poskytovaných služeb je individuální plánování průběhu služby, s důrazem na klientovu volbu služby, která mu vyhovuje a jeho rozhodnutí o průběhu jejího poskytování. Klientům Azylového centra zabezpečujeme ubytovací služby, čímž řešíme jejich momentální situaci, hygienické zázemí a sociálně poradenskou činnost.

Azylové centrum v Prostějově je určeno pro osoby, které se ocitly v tíživé životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Naším cílem je poskytovat klientům všestrannou pomoc při řešení jejich problémů a dále je motivovat :

  • ke snaze a ochotě řešit svou situaci
  • snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života
  • k začlenění do běžného života.
Azylové centrum Prostějov, o.p.s. - ekatalog.czCharita, charitativní organizace - ekatalog.cz