Díky navýšení kapacity služeb přijímáme nové klienty, muže i ženy, do služeb Noclehárna a Azylový dům.

 

 

 

Děkujeme statutárnímu městu Prostějov za pomoc a podporu.

 

 

Činnost Azylového centra je realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.

 

 

 

Darujte nocleh

 

I malá částka pomůže. Peníze budou beze zbytku využity pro ty, kteří aktuálně nemají na úhradu služby noclehárna.

číslo účtu: 86-7332050217 /0100

prosíme vždy uvádějte variabilní symbol 777

Kdokoli může nyní poslat peníze na účet organizace či zaplatit osobně na adrese Určická 101 libovolnou částku od 55 Kč a výše.

Množí se případy, kdy k nám přijdou lidé se žádostí o ubytování a momentálně nemají žádnou hotovost nebo třeba čekají na vyřízení dávek či důchodu. První noc je u nás sice zdarma, ale tyto úkony trvají zpravidla déle. Právě těmto lidem nyní můžete pomoci.

Příspěvky jsou vedeny jako dar a jsou plně využity pouze pro výše zmíněný účel. Na přání dárce jej můžeme o využití jeho konkrétního příspěvku informovat.

Děkujeme za pomoc lidem v nouzi.

 

 


 

 

 

 

 

Služby Azylový dům pro muže a ženy a Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi jsou financovány v rámci Individuálních projektů. Na tyto projekty je poskytována finanční podpora EU.

Více v sekci dokumenty – anotace projektu

 

 

Projekt provozu Azylového centra je realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.

Více v sekci partneři

 

Poslání a cíle GIVT_banner_full

logo-azylove-centrumPoslání organizace:

Služby sociální prevence poskytované v Azylovém centru Prostějov poskytují terénní, ambulantní či pobytovou sociální službu osobám (ženám, mužům a osamělým rodičům s dětmi) v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Jedná se o sociální služby, poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc těmto osobám. Provoz těchto služeb je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení / záchytná stanice, psychiatrická léčebna, domov důchodců, zdravotnická zařízení apod./

Sociální služby v širším hledisku usilují o pomoc osobám, které se ocitli ve složité sociální situaci, z tohoto hlediska jim v první fázi zajišťujeme možnost ubytování či zajištění přístřeší a základní životní potřeby a dále formou sociální práce pomoc při jejich integraci do běžného života. K tomuto cíli se snažíme klienty motivovat.

Cíle poskytovaných služeb:

Cílem poskytovaných sociálních služeb je naplňovat své poslání nabídkou a realizací dostupných, vysoce kvalifikovaných a odborných služeb. Tyto služby poskytují pomoc lidem bez přístřeší, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Cílem je pomoci těmto lidem zabezpečit možnost využití hygienického zařízení, zajištění základních životních potřeb včetně zajištění přístřeší a poskytnutí sociálního poradenství.

Cílem poskytovaných služeb je také podporovat rozvoj stávající soběstačnosti klientů a jejich schopností a umožnění návratu k běžnému způsobu života s co nejmenší mírou závislosti na těchto či jiných sociálních službách. Sociální služby provozované v Azylovém centru Prostějov se svojí činností významně podílí na resocializaci této skupiny obyvatel a snížení rizik spojených s bezdomovectvím.

Poslání a cíle služeb jsou organizací vnímány a stanoveny jako veřejný závazek. Tento závazek je určující pro postupy při poskytování sociálních služeb a odborných činností a pro veškerou další činnost organizace.

Veřejným závazkem rozumíme poskytování služeb na profesionální úrovni ve prospěch klientů a k zajištění jejich potřeb. Je zveřejněn na všech informačních materiálech a prostředcích schválených vedením organizace.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby bez přístřeší. Služby Azylového centra jsou poskytovány mužům i ženám, osamělým rodičům s dětmi, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Věkové složení:

  • týká se všech věkových skupin, nejnižší věková hranice je 18 let, maximální věková hranice je 80 let
  • u služby ADDAR je věková hranice rodičů 18 – 64let, u dětí není omezena

Sociální práce a poradenství

Sociální poradenství je poskytováno všem klientům Azylového centra. Poskytujeme klientům potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace a také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Klienti mají také možnost zprostředkování bezplatného psychologického a právního poradenství. Nedílnou součástí poskytovaných služeb je individuální plánování průběhu služby, s důrazem na klientovu volbu služby, která mu vyhovuje a jeho rozhodnutí o průběhu jejího poskytování. Klientům Azylového centra zabezpečujeme ubytovací služby, čímž řešíme jejich momentální situaci, hygienické zázemí a sociálně poradenskou činnost.

Azylové centrum v Prostějově je určeno pro osoby, které se ocitly v tíživé životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Naším cílem je poskytovat klientům všestrannou pomoc při řešení jejich problémů a dále je motivovat :

  • ke snaze a ochotě řešit svou situaci
  • snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života
  • k začlenění do běžného života.
Azylové centrum Prostějov, o.p.s. - ekatalog.czCharita, charitativní organizace - ekatalog.cz