Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum poskytuje ambulantní sociální službu rizikovým skupinám osob, ženám i mužům v nepříznivé sociální situaci se ztrátou bydlení. Poskytuje pomoc při zabezpečení hygieny, stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Cílem nízkoprahového denního centra je naplňovat své poslání nabídkou a realizací dostupné, kvalifikované a odborné sociální služby.
Zabezpečuje pomoc v tomto rozsahu:
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Poslání a cíle jsou organizací vnímány a stanoveny jako veřejný závazek. Tento závazek je určující pro postupy poskytování sociálních služeb a odborných činností pro veškerou další činnost organizace.

Cílovou skupinu tvoří muži a ženy ve věku od 18 do 80 let, kteří se ocitli bez přístřeší, v nepříznivé životní a sociální situaci, sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, kteří potřebují pomoc při zajištění základních životních potřeb. Nízkoprahové denní centrum je určeno přednostně žadatelům o službu z Prostějova a blízkého okolí.

Od 1.10.2008 jsme rozšířili služby o nízkoprahové denní centrum dle § 61, které slouží k prvotnímu navázání kontaktu s klienty, jejich vedení k získání hygienických návyků, pomoci při řešení jejich problémů,nabídnutí dalších služeb a forem ubytování, poskytnutí sociálního poradenství.

V nízkoprahovém denním centru jsou vytvořeny podmínky pro osobní hygienu klientů a možnost vyprání prádla. Služba je poskytována bezplatně. Klienti dostanou oběd formou hotové stravy, polévku, kávu, čaj.

Cílem je také snížení kriminality této skupiny obyvatel a navráceni do normálního života.

Kapacita nízkoprahového denního centra: 15 míst pro muže a 6 míst pro ženy.

Cena:
Služba je zcela zdarma, včetně výše uvedené stravy.

Kontakt:
Tel: 582330039
Tel: 582357070