Terénní program

Poslání a cíle
Terénní program slouží jako nástroj pomoci sociálně vyloučeným lidem, nebo ohroženým sociálním vyloučením. Jedná se o pomoc potřebným lidem. Tím se rozumí zejména situace, nebo stav ohrožení, tísně, krize, nouze, závislosti, jiné oslabení nebo vyloučení člověka z běžného života.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílem terénního programu je pomoc jednotlivcům, kteří jsou ochotni spolupracovat ke změně jejich situace tak, aby se mohli vymanit ze životní krize, integrovali se do společnosti, na trh práce apod. Cílem programu v regionu Prostějov je monitorování výskytu lidí bez přístřeší, jejich vyhledávání,  minimalizace rizika jejich způsobu života. Zavedení dialogu s nimi, navázání prvotního kontaktu, nabídnutí konkrétní pomoci – nabídka služeb, v první fázi např. návštěvu v NDC. Cílem je také zvýšení informovanosti a orientace lidí, žijících dlouhodobě na ulici, orientace v osobní situaci a zvýšení odpovědnosti za svůj vlastní život a dále motivace k řešení situace. Služba může být poskytována anonymně.

Cílovou skupinou terénního programu jsou muži a ženy bez přístřeší ve věku od 19 do 80 let. Terénní program je určen pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiných sociálně ohrožených skupinách.

Terénní program provozujeme od 1. 1. 2009, dle § 69. Terénní sociální pracovník provádí svoji práci přímo v místech, kde se bezdomovci nacházejí, snaží se získat jejich důvěru. Osloví je a snaží se je získat ke spolupráci, motivovat je a nabídnout pomoc nebo služby, které Azylové centrum provozuje.

Cílem této služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba je poskytována bezplatně a může být poskytnuta i anonymně. Terénní sociální pracovník provádí svoji práci jednak po oslovení a na požádání klienta, jednak klienty vyhledávají přímo v terénu, na ulici, snaží se tyto lidi oslovit a nabídnout jim konkrétní službu.

Snažíme se také o zvýšení informovanosti bezdomovců formou osobních kontaktů a poskytováním informací.

V současnosti v regionu Prostějov využíváme několik forem informovanosti:
– informační letáky umístěné v lokalitách kde se pohybují lidé bez přístřeší
– informační tabule, která je umístěna na náměstí v Prostějově, kde si mohou lidé bez domova najít na mapě Azylové centrum Prostějov a trasu, jak se sem dostanou
– dále často zveřejňujeme informace o námi poskytovaných službách v mediích
– informace uveřejněné na internetových stránkách www.azylcentrum.cz

Klienti z cílové skupiny se nacházejí v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Při prvotním kontaktu s klientem je důležité navození pocitu bezpečí, což přispívá k psychické pohodě klienta a otevírá prostor pro otevřený rozhovor.

Klient má právo uvést své jméno, pokud je to jeho přání a vlastní rozhodnutí. V opačném případě je možné klienta vést pod kódem nebo přezdívkou, kterou si určí. Terénní pracovník také nabízí pomoc lidem bez přístřeší přímo na ulici. Poskytuje zdravotnický materiál pro ošetření drobných poranění, dále provádí sociální poradenství v terénu, poskytuje informace, kam se mohou klienti obrátit o pomoc, např. návštěva nízkoprahového denního centra, noclehárny, azylového domu, jednání na úřadech apod.. Poskytuje doprovod při jednáních.

Terénní sociální pracovník se podílí na distribuci informačních letáků, vydaných provozovatelem, do lokalit, kde se lidé bez přístřeší zdržují.

Pokud klient projeví zájem o některou z nabízených služeb AC, budou mu předány všechny informace o druhu a rozsahu služeb, o možnosti využití různých druhů služeb, které poskytujeme, včetně seznámení s Ceníkem služeb tak, aby měli zájemci o službu veškeré potřebné informace pro své svobodné rozhodnutí a navštíví-li některá naše zařízení a souhlasí s pomocí, je zahájena klasická sociální práce a veškeré poradenství a pomoc. Společně s terénním pracovníkem dochází také ke zhodnocení vhodnosti služby, popřípadě zvážení jiných alternativ pomoci (potřeba lékařské péče – zdravotnického zařízení, domov důchodců, atd.).

Terénní sociální pracovník provádí mapování lokalit s výskytem klientů z cílové skupiny. Terénní práce probíhá také v přilehlých lokalitách města Prostějova.

Cena:
Služba je poskytována bezplatně.

Kontakt:
Tel: 582 330 039